විභාගය දක්වා Motivate උනේ අම්මයි තාත්තයි නිසා – A/L exam Tips And Study Tips | Saumya Nethu – Bio

විභාගය දක්වා Motivate උනේ අම්මයි තාත්තයි නිසා – A/L exam Tips And Study Tips | Saumya Nethu – Bio

A/L Success Story From Saumya Nethu Senavirathne | Biography | Bio Api🔥 අවශ්‍ය නම් මේ ටයිම් ස්ටෑම්ප් ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය තැනට ගිහින් බලන්න 👇00:00 Intro02:14 පාසල් සහ O/L ජීවිතය02:46 1st Shy03:33 වැරදුන තැන් හදාගෙන වැඩේ ගොඩ දැම්ම හැටි14:28 Lesson Plan එකක් හදන විදිහ15:40 TimeLine එකක් හදන විදිහ Time management16:41 Stress එක Manage කරගන්න හැටි18:39 කොහොමද …