Blood Pressure Tips in Telugu | How to Avoid BP | Blood Thinner Tip | Dr Manthena Satyanarayana Raju

Blood Pressure Tips in Telugu | How to Avoid BP | Blood Thinner Tip | Dr Manthena Satyanarayana Raju | GOOD HEALTH
🔔మరిన్ని ఆరోగ్య సలహాల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి: https://www.youtube.com/c/GoodHealthh

📙మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా, ఎలాంటి వ్యాధికి అయినా పరిష్కారం కావాలనుకుంటున్నారా..?
డా. మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గారి ఆశ్రమంలోని ప్రముఖ నేచురోపతి డాక్టర్లు మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే మీ వ్యాధులు, అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గి పోతాయి.. ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు, సలహాలు అందిస్తారు… ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య ఫోన్ నెంబర్ 9848021122 కి ఫోన్ చేసి మీ సమస్యలకు పరిష్కారాలు తెలుసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు డాక్టర్ మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గారి ఆశ్రమంలో ట్రీట్ మెంట్ వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే 0863-2333888 కి ప్రతి రోజు ఉదయం 6.30 గంటల నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల మధ్య ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
Manthena Satyanarayana Raju Speaks About Natural Ways to be Healthy. Dr Mantena Satyanarayana raju Diet with out salt. Dr. Manthena Satyanarayana Raju Arogyalayam in Vijayawada is one of the biggest Nature cure hospitals in India Established by Dr. Manthena Satyanarayana Raju.

————————————————————-

🔗నా లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఎవరికీ తెలియని రహస్యాలు: https://youtu.be/sdE9aMQwivw​​​​​​​​​…

🔗బà±à°°à°·à± చేసే à°…à°ªà±à°¡à± ఇలా à°•à°•à±à°•à±à°¤à±à°¨à±à°¨à°¾à°°à°¾? : https://youtu.be/tysGh0d3vyI​​​​​​​​​…

🔗ఆరోగà±à°¯à°¾à°¨à±à°¨à°¿ 100రెటà±à°²à± పెంచే మజà±à°œà°¿à°— à°ªà±à°²à±à°¸à±: https://youtu.be/DtAEG6Ox198​​​​​​​​​…

🔗మీరౠతినà±à°¨ తరà±à°µà°¾à°¤ à°¸à±à°¨à°¾à°¨à°‚ చేసà±à°¤à±‡ : https://youtu.be/iKYU4j93uyM​​​​​​​​​…

🔗మీ మూతà±à°°à°‚ ఎలా వసà±à°¤à±à°‚ది ఎలాంటి à°µà±à°¯à°¾à°§à±à°²à± ఉనà±à°¨à°¾à°¯à±‹ చిటికెలో తెలà±à°¸à±à°•à±‹à°‚à°¡à°¿: https://youtu.be/VUoCruFM4qo​​​​​​​​​…

🔗తాగే నీటిలో à°ˆ à°’à°•à±à°•à°Ÿà°¿ à°•à°²à±à°ªà±à°•à±à°‚టే à°ªà±à°°à°ªà°‚à°šà°‚ అతలాకà±à°¤à°²à°®à±ˆà°¨ మీరౠసేఫà±: https://youtu.be/YGg0-orXjtA​​​​​​​​​…

🔗యవà±à°µà°¨à°¾à°¨à±à°¨à°¿ పెంచి ఉరకలౠపెటà±à°Ÿà°¿à°‚చే ది బెసà±à°Ÿà± à°«à±à°¡à±: https://youtu.be/9pMPcHCu86k​​​​​​​​​…

🔗ఆలà±à°•à°¹à°¾à°²à± తాగేవారి లివరౠకà±à°²à±€à°¨à± à°…à°¯à±à°¯à±‡ à°šà°¿à°Ÿà±à°•à°¾: https://youtu.be/p4RMAXuMj1Y​​​​​​​​​…

🔗జామకాయ à°—à±à°°à°¿à°‚à°šà°¿ à°ˆ à°’à°•à±à°• విషయం తెలిసà±à°¤à±‡ ఇపà±à°ªà±à°¡à±‡ కొని తింటారà±: https://youtu.be/R2Z8CeqaXjo​​​​​​​​​…

🔗మూతà±à°°à°‚లో మంట తగà±à°—ాలంటే: https://youtu.be/2YoAvJECfpg​​​​​​​​​…

🔗నిమిషాలà±à°²à±‹ మోషనౠఫà±à°°à±€à°…à°¯à±à°¯à±‡ టెకà±à°¨à°¿à°•à±: https://youtu.be/1uzDYxoM1Iw​​​​​​​​​…

🔗పకà±à°·à°µà°¾à°¤à°‚ రాకà±à°‚à°¡à°¾ ఉండాలంటే: https://youtu.be/v50ReS1ybUk​​​​​​​​​…

🔗మà±à°¨à°—ాకà±, కరివేపాకౠసీకà±à°°à±†à°Ÿà± తెలిసà±à°¤à±‡ ఇపà±à°ªà°Ÿà°¿ à°¨à±à°‚చే తింటారà±: https://youtu.be/n8fexi8Rb6s​​​​​​​​​…

🔗షà±à°—రౠదెబà±à°¬à°•à± నారà±à°®à°²à± à°…à°¯à±à°¯à±‡ à°šà°¿à°Ÿà±à°•à°¾: https://youtu.be/_A69hoAKtew​​​​​​​​​…

🔗మోకాళà±à°²à±, నడà±à°‚, à°’à°³à±à°²à± నొపà±à°ªà±à°²à±à°¨à±à°¨ వారి కోసం à°¸à±à°¨à°¾à°¨à°‚ ఇలా: https://youtu.be/pqjLrFN4Vg4​​​​​​​​​…

🔗పాలకంటే 15రెటà±à°²à± à°Žà°•à±à°•à±à°µ కాలà±à°·à°¿à°¯à°‚ ఉనà±à°¨ గింజలà±: https://youtu.be/_aey6CPEztI​​​​​​​​​…

🔗వంటలà±à°²à±‹ à°ˆ 3పొడà±à°²à± వాడితే రోగాలనà±à°¨à±€ పోతాయి: https://youtu.be/8-8cvT2pt0w​​​​​​​​​…

🔗కంటిచూపౠపెరిగి à°•à°³à±à°²à°¦à±à°¦à°¾à°²à± పడేయాలంటే: https://youtu.be/d33I283j4qo​​​​​​​​​…

🔗పదేళà±à°²à± వయసౠతగà±à°—à°¿ యవà±à°µà°¨à°‚à°—à°¾ కనిపించేందà±à°•à±: https://youtu.be/4-cH-ODVjck​​​​​​​​​…

🔗అదà±à°¬à±à°¤à°®à±ˆà°¨ à°ˆ టిఫినౠతింటే మీ ఆరోగà±à°¯à°‚ సూపరà±: https://youtu.be/e-wnfarFPrE​​​​​​​​​…

🔗టానికౠలౠటాబà±à°²à±†à°Ÿà±à°²à± లేకà±à°‚à°¡à°¾ à°’à°‚à°Ÿà°¿à°•à°¿ à°°à°•à±à°¤à°‚పటà±à°Ÿà°¾à°²à°‚టే: https://youtu.be/vXoj8bczNxc​​​​​​​​​…

🔗దగà±à°—ౠవెంటనే తగà±à°—ాలంటే: https://youtu.be/cltk69kxgD4​​​​​​​​​…

🔗టీ, కాఫీ తాగితే à°à°®à°µà±à°¤à±à°‚దో తెలà±à°¸à°¾?: https://youtu.be/CHzJrEbT50Y​​​​​​​​​…

🔗ఎమà±à°•à°²à± బలంగా ఉండాలంటే: https://youtu.be/yGT9nSEln4w​​​​​​​​​…

🔗కడà±à°ªà±à°²à±‹ మంట, à°—à±à°¯à°¾à°¸à±à°Ÿà±à°°à°¬à±à°²à±, à°…à°²à±à°¸à°°à± పోవాలంటే: https://youtu.be/7_8disJi9ZE​​​​​​​​​…

🔗బరà±à°µà±à°¤à°—à±à°—à°¿ సనà±à°¨à°—à°¾ à°…à°¯à±à°¯à±‡ à°’à°• బెసà±à°Ÿà± à°šà°¿à°Ÿà±à°•à°¾: https://youtu.be/Wa8QHRVZvyc​​​​​​​​​…

🔗మోషనౠఫà±à°°à±€ à°…à°µà±à°µà°¾à°²à°‚టే: https://youtu.be/YEOMFr6GsV0​​​​​​​​​…

🔗కళà±à°²à°¦à±à°¦à°¾à°²à± లేని కంటిచూపౠకోసం: https://youtu.be/9Idpe4xAJ90​​​​​​​​​…

🔗ఈజీగా బరà±à°µà± తగà±à°—à°¿ సనà±à°¨à°—à°¾ à°¸à±à°²à°¿à°®à± à°…à°µà±à°µà°¾à°²à°‚టే: https://youtu.be/u2fvGlGJf4k​​​​​​​​​…

🔗యవà±à°µà°¨à°‚ తొణికిసలాడాలంటే: https://youtu.be/iq_sSB3XlkU​​​​​​​​​…

🔗విటమినౠబి12 లోపం పోవాలంటే à°ˆ à°’à°•à±à°•à°Ÿà°¿ చేయండి: https://youtu.be/GTPb1RtfFTM​​​​​​​​​…

🔗సà±à°ªà±€à°¡à± à°—à°¾ వెయిటౠలాసౠఅయà±à°¯à±‡ టెకà±à°¨à°¿à°•à±: https://youtu.be/jjv0jujWE4A​​​​​​​​​…

🔗కిడà±à°¨à±€ à°¸à±à°Ÿà±‹à°¨à±à°¸à± కరిగిపోవాలంటే: https://youtu.be/vWpIIcSc61Y​​​​​​​​​…

🔗షà±à°—à°°à± 500 ఉనà±à°¨à°¾ నారà±à°®à°²à± కావాలంటే: https://youtu.be/LeOJdOp4Pfc​​​​​​​​​…

🔗ఒంటà±à°²à±‹ à°°à°•à±à°¤à°‚ అమాంతం పెరగాలంటే: https://youtu.be/vWpIIcSc61Y​​​​​​​​​…

🔗సà±à°ªà±€à°¡à± à°—à°¾ బరà±à°µà±à°¤à°—à±à°—à°¿ సనà±à°¨à°—à°¾ à°¸à±à°²à°¿à°®à± à°…à°¯à±à°¯à±‡ సింపà±à°²à± టెకà±à°¨à°¿à°•à±: https://youtu.be/jjv0jujWE4A​​​​​​​​​…

🔗మీ à°®à±à°–à°‚ అందంగా మెరవాలంటే: https://youtu.be/nTlXsnitkl8​​​​​​​​​…

🔗ఒంటà±à°²à±‹ వేడి అమాంతం తగà±à°—ాలంటే: https://youtu.be/cST0L8B-xos​​​​​​​​​…

🔗జà±à°Ÿà±à°Ÿà± à°“à°¤à±à°¤à±à°—à°¾ రావాలంటే: https://youtu.be/ENPCNl2H_9U​​​​​​​​​…

——————————————————————–

Manthena Satyanarayana Raju Speaks About Natural Ways to being Healthy. Dr Mantena Satyanarayana raju Diet With out salt. Dr. Manthena Satyanarayana Raju Arogyalayam in Vijayawada is one of the biggest Nature cure hospital in India established by Dr. Manthena Satyanarayana Raju.

#GoodHealth​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #DrManthenaSatyanarayanaRaju