അപ്പുവും അമ്മമ്മയും …. | Life Story | Shiny Tips

ഈ കഥയും കഥാപാത്രവും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമാകുന്നു.. കഥാപാത്രങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും യാദൃശ്ചികം മാത്രം..
കഥകൾ ആസ്വദിക്കു..
Motivational Life Story
Life story
Inspirational story
Subscribe Now