ത്തൈകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് / Cardamom plant growing tips malyalam

ത്തൈകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് / Cardamom plant growing tips malyalam

വാട്സാപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് മാത്രം ചെയ്യാം ദയവുചെയ്ത് കോൾ വിളിക്കാതിരിക്കുക 8590658279

പുതിയ ചാനൽ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ
https://youtube.com/channel/UCx7eSPZNd3fey9T79Xp3RXQ

My INDOOR PLANT TIP Channel
https://youtube.com/c/indoorplanttips

My MALANAD WIBES
Vegetables Gardening Channel
https://youtube.com/c/malanadwibes

STAY IN TOUCH
https://instagram.com/malanadsunilwayanad/

#malanadwayanad
#gardeing
#garden
#wayanad
#homegarden
#plant
#kerala

Thank you for watching keep more support🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏